DICH VỤ BẢO HIỂM

BHYT cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9

BHTN học sinh cho tất cả các em.

Mức phí theo qui định của nhà nước và Công Ty Bảo Việt.


HOT LINE
Địa Chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước, H. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

(0650) 3 556 556

(0650) 3 556 557

(0650) 3 556 558
(0650) 3 556 559

hopthu@phudongbencat.com