Ban Giám Hiệu
 

 Hiệu trưởng: Cô  Nguyễn Thị Kim Thủy

 anh1.jpg

Phó Hiệu trưởng : Cô Nguyễn Phương Linh

 

chi_linh.jpg

 


 Phó Hiệu trưởng : Cô Mai Ngọc Liễu

       co_lieu_1.jpg

      

 

 Phó Hiệu trưởng : Cô Trần Thị Phương Chi

 c_trn_th_phng_chi__ph_ht.jpgHOT LINE
Địa Chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước, H. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

(0650) 3 556 556

(0650) 3 556 557

(0650) 3 556 558
(0650) 3 556 559

hopthu@phudongbencat.com